Chcete uplatnit dotaci na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Podnikatelský záměr
E-mailDotace Technologie 2016

Stáhnout – leták Technologie 2016, rozsah 5 stran

Stáhnout – výzva Technologie 2016, rozsah 12 stran

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Program poskytuje dotaci na nákup nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Program je určený na podporu podnikatelských záměrů malých a středních podniků v hospodářsky problémových regionech a na území s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Příjem žádostí o dotaci je 4.1.2016 – 4.5.2016. Příjem žádostí o dotaci se ukončí předčasně v případě vyčerpání alokované částky.


Projekty musí být ukončené do 31.12.2017, tzn. stroje a zařízení musí být koupené, zaplacené a zprovozněné do 31.12.2017.


ZPŮSOBILÉ VÝDAJE


Dotace se poskytuje pouze na tzv. způsobilé výdaje, které souvisí s uskutečněním projektu:

  • dlouhodobý hmotný majeteknákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
  • dlouhodobý nehmotný majeteknáklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu


VÝŠE DOTACE


Dotace je ve výši 1-30 mil.Kč:

  • malý podnik 45% – má do 49 zaměstnanců a jeho aktiva (majetek) nebo obrat (příjmy) nepřesahují 10mil. EURO
  • střední podnik 35% – má do 249 zaměstnanců a jeho obrat je do 50mil. EUR/bilanční suma do 43mil. EURO