Chcete uplatnit dotaci na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Podnikatelský záměr
E-mailČlánky a informace k dotacím
Přehled stavu žádostí v OP PI

příspěvek k OP PI - aktualizace 18.1.2015 

V příloze naleznete tabulku, která přehlednou formou prezentuje:
 • počty žádostí na jednotlivé výzvy programů
 • požadovanou výši finančních prostředků ze strany žadatelů
 • alokovanou výši finančních prostředků
 • počty schválených žádostí
 • počty vydaných Rozhodnutí
 • proplacené finanční prostředky příjemcům.

Dokument budeme pravidelně aktualizovat.


Inovační vouchery pro výzkum a vývoj

informace o programu  - aktualizováno 1.7.2014


Zde najdete informace o možnosti podpory výzkumu a vývoje prostřednictvím Inovační voucherů v Jihomoravském kraji, kraji Vysočina a v rámci hlavního města Prahy.


Příjem žádostí pro Prahu je přesunut na září 2014.

Příjem žádostí pro Jihomoravský kraj a Vysočina byl zatím ukončen.
 
Účelem této dotace je podpořit spolupráci malých, středních i velkých podniků s vysokými školami, univerzitami či veřejnými výzkumnými institucemi související s přístupem k know-how, jeho využitím a s aplikovaným výzkumem a vývojem.

Spolupráce je podporována zejména v těchto oblastech - nákup znalostí s cílem vývoje produktu či služby, testování, měření, použití výzkumného zařízení, návrh či zhotovení prototypu, analýzy vhodnosti použití materiálu, design produktu či tvorby podnikatelského plánu k inovativnímu produktu.

Maximální výše voucheru je:
 • pro kraj Vysočina 200 tis Kč
 • pro Jihomoravský kraj 100 tis Kč
 • pro Prahu 200 tis Kč

Bližší informace naleznete v přílohách.
Pro region Praha pod tímto odkazem:
http://www.iprpraha.cz/cs/clanek/719/inovacni-vouchery-vse-o-vyzve


Poradenství v rámci tohoto projektu poskytujeme zdarma, stačí když napíšete Váš záměr do kontaktního formuláře nebo napíšete na email projektyesf@lionscz.cz.Informace Jihomoravský kraj


Informace kraj Vysočina

Nová definice pro jednotný podnik

příspěvek k OPPI - zveřejněno 29.5.2014

Finišují práce na přípravě operačního programu pro období 2014-2020. Finální podoba by měla být známa do června 2014, do července by tento OP měl být schválen EK.

Co je novinkou pro období 2014-2020 je skutečnost, že de minimis se nově nevztahuje na jednotlivé IČ, ale posuzuje se ve vztahu k tzv. jednotnému podniku, odkaz na definici najdete níže v příloze.


V praxi to znamená, že pokud je konglomerát majetkově propojených firem, pak de minimis 200 000 EURO platí to celý tento konglomerát dohromady.Prodloužení přijmu žádostí do programu Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

příspěvek k OPŽP - zveřejněno 18.4.2014

Došlo k prodloužení přijmu žádostí do programu Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Nově je termín podání žádosti do 30.6.2014. Využít jej můžete například jako zemědělec s živočišnou výrobou, pokud uvažujete o nákupu pluhu, rozmetadla, nakladače apod. Více informací na stránce Snižování emisí čpavku


Zamyšlení nad dotacemi a informace do budoucna

příspěvek k OP PI  - zveřejněno 10.4.2014


V roce 2013 skončil první celý sedmiletý cyklus (2007-2013) dotací pro ČR. ČR v něm dostala k dispozici přibližně 800 mld. Kč.

Díky pravidlu n+2 musí být vyčerpány finanční prostředky nejpozději do roku 2015 (přesná definice: každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do dvou let od přijetí tohoto závazku; do konce druhého roku po roce přijetí závazku. V opačném případě může Evropská komise část závazku, který nebyl uhrazen platbou na účet, nebo na něž neobdržela žádost o platbu, zrušit).

V následujících 2 letech tak ČR musí předložit Evropské komisi přibližně 400 mld. Kč k proplacení. Je tak možné, že desítky mld. Kč zůstanou definitivně nedočerpány. Největší potíže mají operační programy Životní prostřední a Doprava. To jsou přitom programy, které mají pro ČR strategický význam a které by úspěšným čerpáním mohly zlepšit životní úroveň nám všem.

I v operačním programu Podnikání a inovace hrozí nedočerpání 1,5 mld. Kč, proto se tak překotně vyhlašovaly a vyhlašují poslední výzvy v rámci programů Inovace a chystaného Rozvoje a Potenciálu.

Ale to je vše přítomnost či blízká budoucnost, otázka je, co nás čeká dál.

Již nyní je známo, že pro podnikatele, bude opět vyhlášen speciální operační program – Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. I pro období 2014-2020 v něm bude dostatečné množství finančních prostředků (cca 5 mld. EURO), které bude rozděleno na tyto podporované oblasti (tzv. osy):
 • Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
 • Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
 • Prioritní osa 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
 • Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Maximální výše možné dotace však klesne minimálně o 5 %, podle dostupných informací, tak budou mít velké podniky maximální dotaci 25 %. ČR bude mít ještě jednání, zda vůbec budou velké podniky pro dotační období 2014-2020 podporovány.

Pro všechny operační programy bude platit, že se zavede nový informační systém, prostřednictvím kterého se budou podávat žádosti o dotace. Nebude to tedy ani aplikace e-Account, ani aplikace Benefit7, jak tomu bylo dosud.

Výzvy pro podávání žádostí z programovacího období 2014-2020 zřejmě letos vyhlášeny nebudou, více by mělo být známo na podzim letošního roku.

Jednotlivé výzvy by měly být soustředěny nově na jednom místě pro všechny operační programy a měly by být v dostatečném předstihu avizovány.

Také je prezentována velká snaha Ministerstva pro místní rozvoj ČR sjednotit metodiky (např. pro výběrové řízení) tak, aby se veškeré operační programy řídily dle stejných metodik.

Cílem je tyto metodiky zjednodušit (MMR ČR připravuje kompletně nový zákon o veřejných zakázkách) a poučit se tak z minulého období.

I přes výše uvedené je již nyní jasné, že i v budoucím programovacím období bude dáván důraz na kontrolu dodržování podmínek a správnosti v rámci dotačního managementu.

Z této skutečnosti vyplývá, že i nadále bude poptávka po komplexních službách poradenských agentur, které dokáží klientům garantovat dodržení všech podmínek včetně vlastní odpovědnosti za provedenou práci.

V rámci informací o aktuálním stavu a budoucí podobě OP PIK se v těchto dnech konají semináře pořádané Ministerstvem obchodu a průmyslu na několika místech ČR.

Informace z pražského semináře naleznete v přiložené oficiální prezentaci na konci tohoto článku.

Prezentace shrnuje současné čerpání OP PI, sděluje nejčastější chyby při výběrovém řízení a žádosti o platbu, dále prezentuje výhled do budoucna - představení OP PIK a jeho 4 prioritních os.
K budoucnosti OP PIK jsou zajímavé stránky: 51,52, 55, 57, 58, 63.


V případě Vašich dotazů nás klidně kontaktujte.


Aktualizace desatera v OP LZZ

příspěvek k OP LZZ  - zveřejněno 31.3.2014


Ke dni 1.4. 2014 dochází k drobným úpravám v rámci tzv. desatera pro příjemce dotace v OP LZZ. Změny jsou způsobeny přijetím nového Občanského zákoníku a zásadní věci nemění. Aktuální dokumenty si můžete stáhnout na stránce OP Lidské zdroje a zaměstnanost jako nejčastěji hledané přílohy.


Plán výzev v OPŽP

příspěvek k OPŽP - zveřejněno 28.2.2014

Byl oficiálně zveřejněn plán výzev v Operačním programu životního prostředí na rok 2014.  Pokud jste zemědělec s živočišnou výrobou doporučujeme se podívat konkrétně na program Snižování emisí čpavku. Více informací pod odkazem.

Příjem žádostí do programu Snižování emisí čpavku
je od 3.3. do 15.4. 2014.

Úprava podmínky u změny statusu z MSP na velký podnik

příspěvek k OP PI  - zveřejněno 1.1.2014


Pokud nastane u příjemce dotace změna statusu MSP na velký podnik (prahové hodnoty pro počet zaměstnanců nebo finančních hodnot byly překročeny po dobu dvou po sobě jdoucích účetních obdobích), prodlužuje se tzv. doba udržitelnosti projektu ze 3 na 5 let.

Změnu statusu rozlišujeme na růst přirozeným růstem (díky rozvoji firmy máte více zaměstnanců) nebo např. fúzí. V druhém případě je nutné změnu konzultovat předem, protože může jít o porušení dotačních podmínek (riziko sankce nebo úplné odebrání dotace).

V případě Vašich dotazů nás klidně kontaktujte.

Přejeme Vám krásné Vánoce a úspěšný start do roku 2014

Těšíme se na slyšenou i viděnou v příštím roce.


Změna definice příjemců dotace a harmonogram přípravy PRV

informace pro zemědělce - zveřejněno 23.12.2013

Na základě změny v občanském zákoníku dochází od 1.1.2014 k úpravě názvů některých právních forem. Tímto došlo rovněž k úpravě definice příjemce dotace. Bližší informace naleznete v příloze.

Zveřejňujeme také harmonogram přípravy Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020.


Definice příjemců dotace


Harmonogram 

Končící platnost dokumentu a povinnost zajištění jímek a hnojišť

informace pro zemědělce - aktualizace 12.12.2013


Podnikáte-li v zemědělství a používáte-li stále Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe, připomínáme, že podle nového zákona o ovzduší č. 201/2012 s platností od 1.9.2012 je povinnost pro všechny chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5t mít zpracovaný Provozní řád. Výňatek ze zákona je v příloze na str.1.

Pokud podmínku o chovu hospodářských zvířat splňujete, ale provozní řád zatím nemáte, můžete se obrátit na naše obchodní oddělení, rádi Vám pomůžeme.

Informujeme také o povinnosti ukládání statkových hnojiv dle zákona č.262/2012 a nitrátové směrnice s termínem splnění k 1.1.2014. V příloze na str.2 naleznete konkrétní podmínky.

Dle oficiálních informací bude ještě jednou otevřen příjem žádostí do programu Modernizace
a to na podzim 2014. Tento program je zaměřen právě na rekonstrukci jímek a hnojišť.


Upozornění pro příjemce v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

příspěvek k OP LZZ  - zveřejněno 3.10.2013


Nařízením vlády č. 210/2013 Sb. se zvýšila základní sazba minimální mzdy a limit 144,30 Kč můžete tedy v rámci nepodstatné změny rozpočtu navýšit až na 151,80 Kč (toto musíte provést na úkor jiné položky, u které třeba víte už teď, že ji nedočerpáte).

Doporučujeme Vám zvážit, jestli by tato změna pro Vás nebyla v příštích monitorovacích období výhodná. Pokud se rozhodnete provést nepodstatnou změnu, nezapomeňte, že navýšení platí až od měsíce srpna 2013.


V případě Vašich dotazů nás klidně kontaktujte.

Upozornění pro příjemce v Operačním programu Podnikání a investice

příspěvek k OP PI - zveřejněno 3.10.2013


Dne 25. 9. 2013 bylo rozhodnuto o zkrácení lhůty z 6 měsíců na 2 měsíce u podání Žádosti o platbu po ukončení projektu. Také termín k odstranění případných nedostatků v žádostech o platbu se snížil z 3 měsíců na 30 dní od podání žádosti o platbu.

Doručené a dosud ze stran příjemců nepodepsané Podmínky poskytnutí dotace se již nepodepisují, příjemci musí vyčkat na zaslání nově vygenerovaných Podmínek poskytnutí dotace s uvedenými úpravami.

V případě Vašich dotazů nás klidně kontaktujte. S vypracováním žádosti o platbu Vám také rádi pomůžeme, naši nabídku
zpracování dotačního managementu nejdete pod odkazem.
Program Design pro konkurenceschopnost 2013-2014

informace o programu - zveřejněno 25.9.2013

Žadatelé z řad malých a středních podniků (MSP) z oblasti průmyslové výroby mohou žádat o dotaci ve výši až 56 tisíc Kč na tyto aktivity:
 • individuální spolupráce s designérem dle vlastního výběru z inovovaného Adresáře designérů, který bude nově přístupný také designérům z EU (naleznete jej pod odkazem)
 • propagace průmyslového designu na odborném zahraničním veletrhu formou společné expozice
 • zdarma poskytované vzdělávací služby zaměřené na design management a efektivní řízení inovačních procesů
 • zdarma poskytovaný informační servis prostřednictvím tištěného periodika DESIGN NEWSLETTER a odborné Publikace

Podrobnosti k programu najdete ve výzvě.


Akciové společnosti jako žadatelé o dotaci

obecná informace - zveřejněno 24.9.2013

Odpovídáme na časté dotazy klientů, kteří podnikají jako fyzické osoby nebo působí na postu jednatele či majitele s.r.o., jestli při převodu na akciovou společnost nepřijdou o možnost využívat dotace z operačních programů.

Dle nařízení MF ČR mají vyhlašovatelé výzev povinnost vyloučit z okruhu žadatelů subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele. Toto nařízení se vztahuje na výzvy uveřejněné po 1.7.2012 a jedná se o součást protikorupčních opatření vlády ČR.

Pokud tedy uvažujete o založení akciové společnosti a přitom chcete mít možnost dále čerpat dotace z operačních programů, ohlídejte si, že Vaše nová společnost bude mít akcie na jméno.
Informace k novému programovacímu období 2014-2020

příspěvek k Operačním programům - zveřejněno 9.9.2013

Na podzim se plánuje schválení rozpočtu Evropským parlamentem. Česká republika dostane přiděleno celkem 20,5 mld. EURO (v předchozím období to bylo 26,7 mld. EURO), což je jistě velice zajímavá suma.

Pro budoucí období se počítá se snížem počtu operačních programů, za což jsme byli opakově Evropskou komisí kritizováni. Z předchozích 24 programů budou dotace proudit pomocí 15 operačních programů. ( došlo ke sloučení 7 ROP na jeden centrálně řízený).
Program rozvoje venkova je mimo tyto operační programy (tzv. strukturální fondy), pomoc pro zemědělce proudí prostřednictvím tzv. zemědělské politiky a donedávna tvořila největší část rozpočtu EU.

Dojde také k přejmenování některých programů:

O konkrétním využití nových či upravených programů Vás budeme průběžně informovat.

V příloze již teď naleznete Přehled předběžného rozdělení a podporované oblasti v programu OP PIK na období 2014-2020.

Odklad monitorovací zprávy v OP LZZ
příspěvek k OP LZZ - zveřejněno 1.7.2013

V případě, že nestíháte podat monitorovací zprávu v termínu (důvodem může být například dovolená, nemoc a podobně), máte možnost podat si žádost o prodloužení lhůty pro podání. Stačí poslat naskenovanou žádost příslušnému projektovému manažerovi - v případě zájmu rádi zašleme formulář. V žádosti uveďte důvod (např. celozávodní dovolená) a nový požadovaný termín - navrhujeme posunutí maximálně o měsíc. Žádost musí být poslána před termínem pro podání monitorovací zprávy a podepsána oprávněnou osobou.

Stránka ESF věnovaná tomuto tématu je pod odkazem.

Prodloužení přijmu žádostí v 19.kole Programu rozvoje venkova
příspěvek k PRV - zveřejněno 13.6.2013

Vzhledem k povodním na území ČR prodloužil SZIF termín podání žádostí u dvou programů.

Jedná se o programy "Zavádění preventivních opatřeních v lesích a odstranění škod způsobených povodněmi" a "Obnova lesního potenciálu po kalamitách" - informace o programech naleznete pod odkazy. Vyjádření SZIFu je v příloze.

Poznatky ze semináře pro příjemce ve výzvě č.94

příspěvek k OP LZZ - zveřejněno 15.5.2013

V příloze naleznete přehled nejdůležitějších poznatků, které na semináři zazněly.

Poznatky ze semináře o programech OP PI a jejich budoucnosti

příspěvek k OP PI - zveřejněno 17.4.2013

V příloze naleznete přehled nejdůležitějších poznatků, které na semináři zazněly.