Chcete uplatnit dotaci na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Podnikatelský záměr
E-mailPodpora odborného vzdělávání zaměstnanců


Odborné vzdělávání - letákZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU


Vzdělávací aktivity musí být ukončeny nejpozději do 30.9.2015


Kdo může žádat o dotaci


 • právnická nebo fyzická osoba, která nezaznamenala vyšší pokles tržeb než je 15% v meziročním srovnávání (dokládá se výkaz zisku a ztrát za dvě časově srovnatelná uzavřená účetní období, u OSVČ se dokládá poslední a předposlední daňové přiznání)
 • bezdlužnost – firmy, které nemají nedoplatky na dani, pojistném, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, za bezdlužnost se považuje i splácení dle splátkového kalendáře


Na co se dotace poskytuje a její výše


 • 100% na náklady na vzdělávací aktivity – školení odborných profesních znalostí a kompetencí, akreditovaná školení, odborné jazykové kurzy, v odůvodněných případech jako dodatek i – odborná zákonná školení (např. svářečské zkoušky, vysokozdvižné vozíky, elektrikářské zkoušky), dále školení IT, obchodní dovednosti. Dotace nepodporuje školení vyplývající ze zákona, která nemají charakter odborného vzdělávání, např. BOZ, požární ochrana.
 • 100% na mzdové náklady – mzda zaměstnanců za dobu strávenou na školení včetně odvodů, max. 27.600 Kč na osobu/měsíc, tj. 165 Kč/hodina 
 • žadatel může čerpat maximálně částku 500 000 Kč měsíčně (včetně mzdových nákladů)


Podporovaná školení se liší v jednotlivých krajích. Pro bližší informace nás kontaktujte.


Vyplácení dotace


 • dotace na mzdové náklady měsíčně zpětně – žadatel předloží úřadu práce vyúčtování zaplacených mzdových nákladů v každém měsíci, ve kterém vyplatil mzdové náklady; úřad práce proplatí jednotlivé mzdové náklady průběžně měsíčně
 • dotace na náklady na vzdělávací aktivity po ukončení všech školení – žadatel předloží úřadu práce vyúčtování zaplacení školení po skončení vzdělávacího programu a úřad práce jej proplatí


Postup při vyřízení dotace


 • žadatel zjistí vzdělávací potřeby svých zaměstnanců
 • žadatel zjistí u vzdělávacích firem očekávanou cenu za školení
 • žadatel zpracuje na každou vzdělávací aktivitu žádost tak, že vyplní formulář, přiloží přílohy a doručí žádost na příslušnou pobočku úřadu práce dle místa realizace školení
 • žádost je následně předána k posouzení na příslušnou Krajskou pobočku úřadu práce
 • žadatel provede výběr vzdělávací firmy podle „Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ“ (Příručka D9)
 • Krajská pobočka ÚP zkontroluje výběr vzdělávací firmy a podepíše se žadatelem Dohodu
 • žadatel realizuje školení a měsíčně předkládá vyúčtování mzdových nákladů včetně odvodů, po ukončení vzdělávací akce předloží vyúčtování vzdělávacích aktivit