Chcete uplatnit dotaci na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Podnikatelský záměr
E-mailInovace 2015

Inovace 2015 - leták
.

.

.


Inovace 2015 - výzva
.

.


Inovace 2015 - podporované CZ-NACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU


Příjem předběžných (registračních) žádostí je červen - listopad 2015. 


Plné žádosti se přijímají od září 2015 do ledna 2016.


Program inovační projekt podporuje zavádění již vymyšlené inovace v oblastech:
 • Inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (technický charakter výrobku, použitý materiál, zabudovaný software, užitná hodnota)
 • Inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (snížení nákladů produkce, zvýšení kvality produktu, zařízení a software používaný při výrobě, nové služby a logistika firmy)
 • Organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (pouze jako součást Inovace produktu nebo procesu)
 • Marketingová inovace - zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (pouze jako součást Inovace produktu nebo procesu)

Podpořeny budou projekty, které mají přímou vazbu na aktivity výzkumu a vývoje, tj. využívají výsledky vlastního výzkumu a vývoje nebo spolupráci či transfer technologie. Tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy. 
 
Dále lze uplatnit přenosy řešení, které jsou chráněny právy průmyslového vlastnictví (patenty/vynálezy, průmyslové nebo užitné vzory), a to buď formou přímého nákupu práva průmyslového vlastnictví či nákupu licence k jeho využití.

Žádat mohou malé, střední podniky (tzv. MSP) + velké podniky (VP)

Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy. 

Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 11, 13 – 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60, M 71.2, S 95.1.

Výstup projektu se nesmí projevit v odvětví zemědělských a potravinářských produktů uvedených v Příloze I. Smlouvy o fungování EU.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE


Způsobilé výdaje jsou stanoveny následovně:
 • Stavební práce (dle cen katalogů ÚRS)
 • Technologie
 • Software a data
 • Práva k užívání duševního vlastnictví (pro VP pouze dle pravidla de minimis)
 • Certifikace produktů (pro VP pouze dle pravidla de minimis)
 • Náklady na publicitu projektu
 • Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti (do výše obvyklé na trhu)

Výdaje na Stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na Technologie.

Velké podniky mohou do způsobilých výdajů zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů na projekt.

VÝŠE DOTACE


Dotace je poskytována ve výši 1-100 mil. Kč. V hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti 1-200 mil Kč.


Podpora způsobilých výdajů je ve výši:
 • malý podnik 45% (do 49 zaměstnanců/aktiva nebo obrat nepřesahují 10mil.EURO)
 • střední podnik 35% (do 249 zaměstnanců/obrat do 50mil.EUR/bilanční suma do 43mil.EUR)
 • velký podnik 25% 

Povinností pro projekty s celkovými výdaji nad 5 mil. Kč bude provést Finanční analýzu investice.

Pro projekty s celkovými výdaji nad 100 mil. Kč bude povinnost tzv. ekonomické
analýzy, kde se budou zohledňovat socioekonomické dopady projektu podle nastaveného číselníku.