Chcete uplatnit dotaci na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Podnikatelský záměr
E-mailNízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 - leták
.


Nízkouhlíkové technologie - podmínky programu
.ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU


Vyhlášení programu je plánováno na: 2.pololetí 2015


Podporované aktivity:
 • zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel),
 • pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií),
 • zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě),
 • zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. využití biometanu),
 • zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách),
 • zavádění systémů řízení spotřeby energií,
 • zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin,
 • zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností,
 • zavádění technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny),
 • zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné.

Žádat mohou malé, střední podniky (tzv.MSP) a velké podniky. Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy. 

Podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity, např.: uspořádat veřejnou akci (konferenci, seminář, workshop atd.) tematicky zaměřenou na předmětnou inovativní technologii.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJEDotace se poskytuje pouze na tzv. způsobilé výdaje, které souvisí s uskutečněním projektu.

Způsobilé výdaje jsou:
 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek, pouze pokud je nezbytně nutný k řádnému provozu dlouhodobého hmotného majetku,
 • Ekologické studie (včetně energetických auditů)


VÝŠE DOTACE


Dotace je poskytována ve výši 500 tis. -100 mil. Kč.


Podpora způsobilých výdajů je předpokládaná ve výši:
 • malý podnik 45% (do 49 zaměstnanců/aktiva nebo obrat nepřesahují 10 mil. EURO)
 • střední podnik 35% (do 249 zaměstnanců/obrat do 50 mil. EUR/bilanční suma do 43 mil. EUR)
 • velký podnik 25%

Výše dotace se může lišit dle typu způsobilých výdajů. (bude upřesněno)

Míra podpory na ekologické studie činí maximálně 350 000,- Kč a bude ve výši:
 • malý podnik 70 %,
 • střední podnik 60 %,
 • velký podnik 50 % z ceny studie