Chcete uplatnit dotaci na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Podnikatelský záměr
E-mailObnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie 2015 - leták
.


Obnovitelné zdroje energie - podmínky programu
.ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU


Vyhlášení programu je plánováno na: 2.pololetí 2015


Program podporuje výstavbu, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem. 

Dále bude podporována výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.

Podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných, geotermálních zdrojů či bioplynových stanic. Podpořeny nebudou také projekty rekonstrukce či výstavby zdroje nad 10 MW.

Žádat mohou malé, střední podniky (tzv.MSP) a velké podniky. Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy. 

Součástí projektu musí být energetický audit a energetický posudek doporučující nejvhodnější opatření, která budou realizována. Platí také povinnost dodat stavební povolení nebo doklad od stavebního úřadu, že není potřeba stavební povolení.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJEDotace se poskytuje pouze na tzv. způsobilé výdaje, které souvisí s uskutečněním projektu.

Způsobilé výdaje jsou:
  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý nehmotný majetek, pouze pokud je nezbytně nutný k řádnému provozu dlouhodobého hmotného majetku,
  • Ekologické studie (včetně energetických auditů)


VÝŠE DOTACE


Dotace je poskytována ve výši 1-100 mil. Kč.


Podpora způsobilých výdajů je předpokládaná ve výši:
  • malý podnik 45% (do 49 zaměstnanců/aktiva nebo obrat nepřesahují 10mil.EURO)
  • střední podnik 35% (do 249 zaměstnanců/obrat do 50mil.EUR/bilanční suma do 43mil.EUR)
  • velký podnik 25%

Výše dotace se může lišit dle typu způsobilých výdajů. (bude upřesněno)

Míra podpory na ekologické studie činí maximálně 350 000,- Kč a bude ve výši:
  • malý podnik 70 %,
  • střední podnik 60 %,
  • velký podnik 50 % z ceny studie