Chcete uplatnit dotaci na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Podnikatelský záměr
E-mailPotenciál 2015

Potenciál 2015 - leták
.

.


Potenciál 2015 - výzva
.

.


Potenciál 2015 - podporované CZ-NACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU


Příjem předběžných (registračních) žádostí je červen - srpen 2015. 


Plné žádosti se přijímají od září 2015 do ledna 2016.


Program je určen na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra + u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.

Žádat mohou malé, střední podniky (tzv. MSP) + velké podniky. Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy. 

Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 13 – 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1. (viz.leták)

Výstup projektu se nesmí projevit v odvětví zemědělských a potravinářských produktů uvedených v Příloze I. Smlouvy o fungování EU. Přehled podporovaných činností je stanoven programem. 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE


Dotace se poskytuje pouze na tzv. způsobilé výdaje, které souvisí s uskutečněním projektu.

Způsobilé výdaje jsou:
  • Dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro vědu a výzkum
  • Nákup pozemků - nejvýše 10 % z celkových způsobilých investičních výdajů
  • Pořízení staveb, novostavby a technické zhodnocení staveb - nejvýše 40 % z celkových způsobilých investičních výdajů a Stavební práce (dle cen katalogů ÚRS)
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how, nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 6 měsíců), software apod. – VP pouze do výše 50 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů na projekt.
  • Vybrané provozní náklady - pouze pro MSP (služby poradců, expertů a studie). Externě nakupované služby poradců, expertů, znalců, jimi zpracovávané studie a analýzy, které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností a slouží výlučně k potřebám výzkumných, vývojových a inovačních aktivit projektu (např. Služby poradců při zavádění nové technologie). Tyto náklady jsou způsobilými pouze po dobu realizace projektu.
  • Náklady na povinnou publicitu projektu
  • Mzdy absolventů provádějících výzkum a vývoj – pouze pro MSP

Minimální výše investice
do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 4 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč. Tato podmínka musí být splněna do data ukončení projektu.


VÝŠE DOTACE


Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč / 150 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti. 


Dotace bude poskytována do max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.

Povinností pro projekty s celkovými výdaji nad 5 mil. Kč bude provést Finanční analýzu investice

Pro projekty s celkovými výdaji nad 100 mil. Kč bude povinnost tzv. ekonomické analýzy, kde se budou zohledňovat socioekonomické dopady projektu podle nastaveného číselníku.