Chcete uplatnit dotaci na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Podnikatelský záměr
E-mailTechnologie pro začínající mikropodniky

Technologie pro začínající mikropodniky – výzva

Technologie pro začínající mikropodniky – hodnotící kritéria

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU


Dotace je pro drobné začínající podnikatele (do 9 zaměstnanců a do 3 let od začátku podnikání) s možností žádat pouze o 100 - 225 tis. Kč


Podávají se pouze plné žádosti, a to v období 1. červen 2015 – 31. říjen 2015.


Realizace projektu může být na území celé ČR mimo území hl.m.Prahy a musí být v souladu s podporovanou činností CZ-NACE. Přehled podporovaných činností CZ-NACE je součástí přiložené Výzvy.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJEDotace se poskytuje pouze na tzv. způsobilé výdaje, které souvisí s uskutečněním projektu.

Způsobilé výdaje jsou:
  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost,
  • drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, resp. hmotný nebo nehmotný majetek, a služby související se zprovozněním těchto technologií
  • dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. Samostatný nákup dlouhodobého nehmotného majetku nelze podpořit bez vazby na pořízené stroje a zařízení.


VÝŠE DOTACE


Dotace je poskytována ve výši 1-20 mil. Kč.Podpora způsobilých výdajů v rámci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je:
  • mikro podnik 45% (do 10 zaměstnanců/aktiva nebo obrat nepřesahují 2mil.EURO)
  • malý podnik 45% (do 49 zaměstnanců/aktiva nebo obrat nepřesahují 10mil.EURO)
  • střední podnik 35% (do 249 zaměstnanců/obrat do 50mil.EUR/bilanční suma do 43mil.EUR)

Podpora na dlouhodobý drobný hmotný majetek bude podle de minimis ve výši 75 % ZV.