Chcete uplatnit dotaci na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Podnikatelský záměr
E-mailÚspory energie 2015

Úspory energie 2015 - leták
.

.


Úspory energie 2015 - Výzva
.

.


Úspory energie 2015 - podporované CZ-NACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU


Příjem předběžných (registračních) žádostí je červen - srpen 2015. 


Plné žádosti se přijímají od září 2015 do ledna 2016.


Program podporuje snižování energetické náročnosti v oblastech:
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů za účelem zvýšení účinnosti,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED), (pouze jako součást jiného záměru)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů - výrobní kapacita nového zařízení nesmí překročit dvojnásobek výrobní kapacity nahrazovaného, zařízení musí být nové a současně musí být prokazatelné, že nahrazovaná zařízení již nejsou používána
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (např. solární ohřev, tepelná čerpadla apod.), instalace fotovoltaického systému bude podpořena pouze v případě, že bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření
 • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku

Podporovány nejsou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace. Podpořeny nebudou projekty rekonstrukce/modernizace zařízení (zdroje) nad 20 MW tepelného příkonu (po rekonstrukci).

Žádat mohou malé, střední podniky (tzv.MSP) a velké podniky. Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy.ZPŮSOBILÉ VÝDAJE


Dotace se poskytuje pouze na tzv. způsobilé výdaje, které souvisí s uskutečněním projektu. 

Způsobilé výdaje jsou:
 • Dlouhodobý hmotný majetek - stavební práce jsou dle cen katalogů ÚRS
 • Dlouhodobý nehmotný majetek, pouze pokud je nezbytně nutný k řádnému provozu dlouhodobého hmotného majetku,
 • Ekologické studie (včetně energetických auditů)

Při hodnocení se bude vycházet z energetického auditu. Platí ale také povinnost dodat samostatný energetický posudek přímo k projektu a stavební povolení nebo doklad od stavebního úřadu, že není potřeba stavební povolení.


VÝŠE DOTACE


Dotace je poskytována ve výši 0,5 - 250 mil. Kč.


Podpora způsobilých výdajů je ve výši:
 • malý podnik 65% (do 49 zaměstnanců/aktiva nebo obrat nepřesahují 10mil.EURO)
 • střední podnik 55% (do 249 zaměstnanců/obrat do 50mil.EUR/bilanční suma do 43mil.EUR)
 • velký podnik 45% 

Míra podpory na ekologické studie činí maximálně 350 000,- Kč a je ve výši:
malý podnik 70 %, střední podnik 60 %, velký podnik 50 % z ceny studie

Povinností pro projekty s celkovými výdaji nad 5 mil. Kč bude provést Finanční analýzu investice.

Pro projekty s celkovými výdaji nad 100 mil. Kč bude povinnost tzv. ekonomické
analýzy
, kde se budou zohledňovat socioekonomické dopady projektu podle nastaveného číselníku.