1. Základní informace o dotaci

Kolik peněz dostanete

 • 50 % – malý podnik – má do 50 zaměstnanců
 • 40 % – střední podnik – má 50-250 zaměstnanců
 • 30 % – velký podnik – má nad 250 zaměstnanců

Dotace je poskytována ve výši min. 500 tis. Kč a max. 200 mil. Kč

Na které investice se dotace poskytuje

 • nákup strojů – stroje, které spotřebují za rok méně energie než současné stroje
 • zateplení budov – například zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace (jako např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru)
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, soláry, tepelná čerpadla a fotovoltaika)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu
 • instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO)

Nepodporované aktivity

 • výzkumné, vývojové a pilotní projekty,
 • rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů u kolových a pásových vozidel a u kolových a pásových strojů vyjma pásových dopravníků a modernizace pohonných jednotek u těžebních strojů. Podpora je poskytovaná pouze prostřednictvím finančních nástrojů (bezúročný úvěr)

2. Podání žádosti o dotaci

Příjem žádostí

 • v období  24.11.2020 – 30.4.2021
 • projekt musí být ukončený do 30.6.2023
 • alokovaná částka je 1 mld. Kč
 • vyhodnocování žádostí – průběžně (průběžně podle pořadí, v jakém se žádosti podají)

Kdo může žádat o dotaci

 • malé, střední i velké podniky
 • podnikatelské subjekty s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu (SGEI) od svého zřizovatele
 • podnik je oprávněn k podnikání dle CZ-NACE a projekt je zaměřený na CZ_NACE
 • má uzavřená alespoň dvě daňová přiznání

3. Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje jsou

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek (dotace dle de mimimis)
 • projektová dokumentace (dotace dle de mimimis)
 • náklady na organizaci výběrového řízení (dotace dle de mimimis)

Způsobilé výdaje nejsou

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH
 • výdaje vzniklé nebo uhrazené před podáním žádosti o dotaci, vyjma výdajů na projektovou dokumentaci, energetický posudek a/nebo výdajů na organizaci VŘ
 • pokuty a penále
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky
 • nákup pozemků a budov
 • leasing

4. Podmínky dotace

Všeobecné podmínky

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl.m. Prahy – rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
 • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům
 • projekty se musí projevit ve vybraných CZ-NACE

udržitelnost je 5 roků u velkých podniků a 3 roky u malých a

 • středních podniků – příjemce musí po celou dobu realizace projektu a po dobu 5 let (3 roků) od poslední přijaté platby podpory na účet příjemce vlastnit majetek pořízený s účastí dotace a používat jej k činnostem dle žádosti o dotaci

Specifické podmínky

 • projekt nesmí mít měrné způsobilé výdaje vyšší než 25 tis. Kč na úsporu 1 GJ
 • projekt dosáhne hodnoty IRR max. 20 % (bez dotace)
 • v rámci této výzvy počet žádostí na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) není omezen
 • projekty s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč včetně a zároveň s investičními výdaji, které tvoří více než 50 % celkových způsobilých výdajů, doloží Finanční analýzu investice
 • projekt nesmí být realizován na pozemku, kde stojí stavba, která má způsob využití jako objekt k bydlení, bytový dům nebo rodinný dům. Tato povinnost musí být splněna v rámci kolaudační rozhodnutí

Dotace na stroje – snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

 • roční produkce nového zařízení nesmí překročit roční produkci nahrazovaného zařízení; pokud dojde k překročení roční produkce, tak musí být pro výpočet způsobilých výdajů aplikován článek 38 bod 3 b) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014,31 (dotace se poskytuje na poměrnou část stroje odpovídající roční produkci nahrazovaného stroje)
 • nahrazované zařízení již není používáno. Musí dojít k jeho vyřazení a při poslední žádosti o platbu se doloží potvrzení o jeho ekologické likvidaci tak, aby nedošlo k jeho dalšímu používání. K vyřazení stroje a k jeho ekologické likvidaci může dojít nejdříve v den registrace žádosti o podporu z důvodu splnění motivačního účinku. Podmínka se doloží následovně:
  • kopie inventární karty majetku, ze které bude patrné, že byl provedený patřičný odpis nahrazovaného zařízení
  • doklad o ekologické likvidaci. Doklad bude obsahovat následující údaje: hmotnost, počet přijatých kusů, datum přijetí k likvidaci. Doklad musí být potvrzen razítkem autorizované osoby, která má oprávnění zpětného odběru vykonávat. Dokladem bude jeden z následujících dokumentů:
   • doklad o předání do oprávněného zařízení – v případě výrobní technologie, např. CNC stroj, výrobní nebo sušící pec, laser, vstřikovací lis, výrobní linka
   • nebo doklad o ekologické likvidaci – v případě technologie na skládkách, dolech, lomech atd., např. drtiče, hrubotřídiče a pásové dopravníky

Dotace na budovy – snižování energetické náročnosti budov

 • po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti budov podle požadavků definovaných § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov
 • pokud nelze doložit spotřebu energie v budově či areálu alespoň za jeden rok na základě předložených faktur za energii, příjemce splní tuto podmínku výpočtem z energetického posudku
 • v rámci zpracovaného energetického posudku musí být v případě realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy
 • v budově musí převažovat činnosti odpovídající podporovaným aktivitám (činnost dle CZ-NACE se musí provádět na více než 60 % z celkové energeticky vztažné plochy)

De minimis

 • dotace na energetický posudek, projektovou dokumentaci před podáním žádosti a na výběrové řízení je podle de minimis

Transparentní balíček

 • plní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tento odstavec se týká jen těch subjektů, které takové povinnosti mají uloženy. Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za poslední dvě uzavřená zdaňovací období, tedy období, za které žadatel podal daňová přiznání. V případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost stanovenou. Příjemce je povinen tuto povinnost plnit po celou dobu realizace projektu.
 • zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v evidenci skutečných majitelů dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Zápis musí být proveden před vydáním Rozhodnutí. Zápis skutečných majitelů dle uvedeného není nutné dokládat. Kontrolu zápisu v příslušné evidenci provede poskytovatel.
 • nemá formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Osvětlení

 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů bude podpořena pouze v případě, že bude součástí komplexního projektu nebo se bude jednat o modernizaci soustav osvětlení u budov, kde v minulosti byl vydán právní akt nebo už došlo k realizaci úsporných opatření za účelem splnění minimálních parametrů energetické náročnosti budov
 • za komplexní projekt se považuje například nákup nového stroje, zateplení, využívání odpadního tepla, nová kotelna, atd.

Fotovoltaika

 • instalace fotovoltaického systémubude podpořena pouze v případě, že bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření; za komplexní projekt se považuje například nákup nového stroje, zateplení, využívání odpadního tepla, nová kotelna, atd.
 • maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp , který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí.

KVET

 • v případě, že výrobna elektřiny z KVET a fotovoltaických systémů je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy, nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.
 • maximální roční výroba elektřiny z vysokoúčinné KVET by neměla být vyšší než roční spotřeba elektřiny příslušného podniku. Vyrobené teplo a chlad by mělo být primárně určené pro vlastní spotřebu podniku.

Instalace akumulace elektrické energie

 • nelze realizovat samostatnou instalaci akumulace elektrické energie nebo FVE s akumulací elektrické energie jako samostatné opatření, pouze jako součást komplexního projektu
 • za komplexní projekt se považuje například nákup nového stroje, zateplení, využívání odpadního tepla, nová kotelna, atd.

Individuální kotle, kogeneračních jednotky a mikrokogenerační jednotky investice musí vést ke snížení emisí CO2 v porovnání se stávajícími zařízeními (v případě přechodu na jiná paliva minimálně o 30 %). Tento požadavek na snížení emisí CO2 bude

 • vztažen pouze k výrobě tepla odpovídající výrobě navrhované kogenerace a mikro-kogenerace, tj. pouze části z celkové výroby tepla daného zdroje, přičemž předmětem hodnocení by mělo být porovnání globálních emisí odpovídajících oddělené výrobě elektřiny a tepla a navrhované výrobě kogenerační.
 • investice musí vést ke snížení emisí CO2 v porovnání se stávajícími zařízeními v případě přechodu na jiná paliva minimálně o 30 % (například z tuhých fosilních paliv na zemní plyn). Tato podmínka se nevztahuje na výměnu stávajících plynových kotlů s novými jednotkami (vysoce účinné kondenzační kotle). Investice mohou zahrnovat kotle na biomasu. Do celkové energické bilance pro výpočet snížení CO2 vlivem instalace nového zdroje nemusí být započítána spotřeba energie na technologické a ostatní procesy.

Příloha č. 1 – Podporované CZ-NACE

SEKCE A – ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

01   Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

02   Lesnictví a těžba dřeva

SEKCE B – TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

05   Těžba a úprava černého a hnědého uhlí

06   Těžba ropy a zemního plynu

07   Těžba a úprava rud

08   Ostatní těžba a dobývání

09   Podpůrné činnosti při těžbě

SEKCE C – ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

10   Výroba potravinářských výrobků

11   Výroba nápojů

13   Výroba textilií

14   Výroba oděvů

15   Výroba usní a souvisejících výrobků

16   Zpracování dřeva, výroba dřev., korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

17   Výroba papíru a výrobků z papíru

18   Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

19   Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

20   Výroba chemických látek a chemických přípravků

21   Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

22   Výroba pryžových a plastových výrobků

23   Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

24   Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

25   Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

26   Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

27   Výroba elektrických zařízení

28   Výroba strojů a zařízení j. n.

29   Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

30   Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

31   Výroba nábytku

32   Ostatní zpracovatelský průmysl

33   Opravy a instalace strojů a zařízení

SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIM.  VZDUCHU

35   Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SODPADNÍMI  VODAMI, ODPADY A SANACEMI

36   Shromažďování, úprava a rozvod vody

37   Činnosti související s odpadními vodami

38   Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití

39   Sanace a jiné činnosti související s odpady

SEKCE F – STAVEBNICTVÍ

41   Výstavba budov

42   Inženýrské stavitelství

43   Specializované stavební činnosti

SEKCE G – VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

45   Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

46   Velkoobchod, kromě motorových vozidel

47   Maloobchod, kromě motorových vozidel

SEKCE H – DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

V tomto odvětví jsou podpořené pouze opatření na budovách (obálka budovy) a jejich technických systémech, případně instalace OZE pro vlastní spotřebu za splnění podmínek výzvy. Technickými systémy budov se rozumí: vytápění, chlazení, větrání, úprava vlhkosti vzduchy, ohřev TV a osvětlení

49   Pozemní a potrubní doprava

50  Vodní doprava

51  Letecká doprava

52  Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

53  Poštovní a kurýrní činnosti

SEKCE I – UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

55   Ubytování

56   Stravování a pohostinství

SEKCE J – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

58   Vydavatelské činnosti

59   Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

60   Tvorba programů a vysílání

61   Telekomunikační činnosti

62   Činnosti v oblasti informačních technologií

63   Informační činnosti

SEKCE K – PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

64   Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

65   Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

66   Ostatní finanční činnosti

SEKCE L – ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

68.10     Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí – dotace se vztahuje pouze na opatření na budovách vyjma nemovitostí s bytovými budovami a (rodinnými) domy.

68.20     Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí – podpořeny mohou být pouze opatření na budovách vyjma nemovitostí s bytovými budovami a (rodinnými) domy

68.20.1  Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory – podpořeny mohou být pouze opatření, který se realizují na administrativní nebo provozní budově společnosti.

68.20.2  Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

68.20.3  Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory – podpořeny mohou být pouze opatření, která se realizují na administrativní nebo provozní budově společnosti.

68.20.4  Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

68.32     Správa nemovitostí na základě smlouvy

SEKCE M – PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

69   Právní a účetnické činnosti

70   Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

71   Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

72   Výzkum a vývoj

73   Reklama a průzkum trhu

74   Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

75   Veterinární činnosti

SEKCE N – ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI

77   Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu

78   Činnosti související se zaměstnáním

79   Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti

80   Bezpečnostní a pátrací činnosti

81   Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

82   Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ

85   Vzdělávání – pokud se jedná o právnické či fyzické osoby spadající do podnikatelského sektoru

SEKCE Q – ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

86   Zdravotní péče

87   Pobytové služby sociální péče

88   Ambulantní nebo terénní sociální služby

SEKCE R – KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI

90   Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

91   Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení

93   Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

SEKCE S – OSTATNÍ ČINNOSTI

95   Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

96   Poskytování ostatních osobních služeb

Příloha č. 2 – Nepodporované CZ-NACE

SEKCE A – ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

03   Rybolov a akvakultura

SEKCE C – ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

12   Výroba tabákových výrobků

SEKCE O – VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

84   Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

SEKCE R – KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI

92   Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

SEKCE S – OSTATNÍ ČINNOSTI

94   Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

SEKCE T – ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ

97   Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

98   Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

SEKCE U – ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ

99   Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů